การพัฒนาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยด้วยการเล่านิทานประกอบละครสร้างสรรค์ โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

(1)  เพื่อหาประสิทธิภาพของนิทานสำหรับพัฒนาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย

(2)  เพื่อศึกษาความก้าวหน้าความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมเล่านิทาน
ประกอบละครสร้างสรรค์ โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม

(3)  เพื่อเปรียบเทียบความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน
ประกอบละครสร้างสรรค์ โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม

(4)  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการพัฒนาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย
ด้วยการเล่านิทานประกอบละครสร้างสรรค์ โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
 คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 
จำนวน 18 คน โรงเรียนบ้านไร่บน อำเภอกุยบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
และผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย ชาย – หญิง ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2552 จำนวน 18 คน โรงเรียนบ้านไร่บน อำเภอกุยบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา คือ นิทานที่ผู้ศึกษาแต่งขึ้น จำนวน 15 เรื่อง แผนการจัดกิจกรรม
การเล่านิทานประกอบละครสร้างสรรค์ โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม แบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัย
ในตนเองของเด็กปฐมวัย ชุดกิจกรรมที่ผู้ปกครองทำกิจกรรมกับลูกที่บ้าน

แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการพัฒนาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย
ด้วยการเล่านิทานประกอบละครสร้างสรรค์  โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ การวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของนิทาน การหาค่าร้อยละความก้าวหน้าของคะแนนเฉลี่ย
ของนักเรียนก่อนเรียน – หลังเรียน การทดสอบค่าที (t – test) ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

ผลการศึกษาพบว่า

1. หนังสือนิทานประกอบละครสร้างสรรค์ โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพ 82.5/88.4
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80

2. ความก้าวหน้าความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมการพัฒนาความมีวินัย
ในตนเองของเด็กปฐมวัยด้วยการเล่านิทานประกอบละครสร้างสรรค์ โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม
มีค่าร้อยละของความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นเท่ากับ 32.8 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 25

3. การพัฒนาความมีวินัยในตนองของเด็กปฐมวัยด้วยการเล่านิทานประกอบละครสร้างสรรค์
โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมก่อนการจัดกิจกรรมกับหลังการจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบละครสร้างสรรค์
โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการพัฒนาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยด้วยการ
เล่านิทานประกอบละครสร้างสรรค์ โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.30) และมีค่าเฉลี่ย (X = 2.92)

Advertisements

2 Responses

  1. บทความนี้เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ

  2. บทความนี้เป็นประโยชน์มากคะ ฟันไม่เข้าเลย !!!

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: